Förebyggande samtal & medarbetarcoaching

46 procent av alla sjukskrivningar beror på psykisk ohälsa. Det kan handla om privata eller arbetsrelaterade problem. Det har visat sig att medarbetare som går igenom en tuff period har ett 50-procentigt produktionsbortfall i form av tid. Detta ger många negativa konsekvenser både för arbetstagaren och arbetsgivaren. Genom att låta arbetstagaren gå i förebyggande samtalsterapi när signaler på någon typ av problematik uppstår minskar risken för sjukskrivning avsevärt. Vi erbjuder enstaka samtal eller företagspaket på 5, 10, 15 eller 20 samtal till ett reducerat pris. Det går även att lägga till tjänsten "chefsstöd", där arbetsgivaren får veta hur hen ska hantera situationen och förhålla sig till arbetstagaren på bästa sätt under denna, i vissa fall, mycket svåra tid. Vi kan även ge chefsstöd i att utbilda er i hur ni ska känna igen signaler på tidig psykisk ohälsa.

Arbetsplatsen kan informera om att det finns möjlighet till samtal utan att personen behöver ha uppvisat signaler på psykisk ohälsa. Detta förebygger risken av att drabbas av psykisk ohälsa i ett senare skede.

Rehabilitering & medarbetarcoaching

När arbetstagaren väl har hamnat i psykisk ohälsa kan arbetsgivaren behöva prata med arbetstagaren och se vilket stöd som behövs. Ibland räcker det med vissa anpassningar och stöd på arbetsplatsen och i andra fall kan sjukskrivning med en gradvis arbetsåtergång vara nödvändig. Om arbetstagaren får gå i terapi så fort som möjligt i processen kan ofta sjukskrivningen förkortas. Vi erbjuder särskilda företagspaket på 5, 10, 15 eller 20 sessioner till ett reducerat pris. Tjänsten "chefsstöd" går att lägga till, vilket innebär att chefen får kontinuerlig vägledning för hur hen ska hantera situationen och förhålla sig till arbetstagaren på bästa möjliga sätt. 

När en arbetstagare mår dåligt av olika anledningar kan det gå ut över arbetet. I vissa fall är problemen direkt relaterade till arbetet och i andra fall är det problem utanför arbetet som påverkar mest. Ibland kan det vara en kombination av båda delarna. En arbetstagare som mår bra har också större möjligheter att prestera bra på jobbet. Målgrupp för vår rehabilitering är personer med arbetsrelaterad ohälsa. Det kan handla om utmattningssyndrom, ångest, depression, missbruk et. c. Vår metod bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT). Det handlar om att behandla personens problematik för att hen ska må bättre och även kunna fungera bättre på arbetsplatsen.

Man tittar både på inre och yttre problem. Inre problem syftar bl.a. på personens inre stressorer, medan de yttre kan handla om yttre faktorer såsom arbetsbelastning, konflikter et. c. I största möjliga mån vill vi att arbetsgivaren ska involveras i rehabiliteringen. I många fall har arbetsplatsens lyhördhet och anpassning till arbetstagaren en viktig roll i arbetsåtergången. Det behöver vara ett samspel mellan arbetstagare och arbetsgivare, där det gemensamma målet är att det ska bli så bra som möjligt långsiktigt för bägge parter. Målet med behandlingarna är att minska undvikanden samt öka aktiviteten i livet, med betoning på arbete, anställning och framtida yrkesliv. Syftet med rehabiliteringen är alltid att underlätta för återgång till arbete samt att förkorta sjukskrivning.

Kontakta oss gärna för ytterligare information!