Vad är stresshantering?

Sveapsykologerna erbjuder företag stresshantering både förebyggande och för dem som är drabbade av stress och utmattningssyndrom. Vi erbjuder även chefscoaching för att arbetsplatsen ska veta hur den ska hantera medarbetare som har en stressproblematik samt förebygga att anställda ska hamna i farlig stress.

Kroppen behöver en balans mellan stress och återhämtning. Att vara utsatt för långvarig stress kan leda till försämrad motståndskraft, både kroppsligt, kognitivt och psykologiskt. Flera händelser kan ha samlat sig och till slut kommer droppen som får bägaren att rinna över vilket leder till en stressreaktion. Orsakerna till stressymtomen kan till exempel vara arbetsrelaterade eller personliga problem. Med professionellt stöd kan du få hjälp att sortera upp och identifiera de områden och frågeställningar som orsakar stressen. Genom att lära dig mer om dig själv, dina förmågor och begränsningar kan du återfå balans i livet, samt hitta förhållningssätt och kraft att genomföra de förändringar du behöver för att bättre ta hand om dig själv. Ofta är övning i sund självhävdelse en viktig del av behandlingen där personen får lära sig att lyssna in sina behov, känslor, vilja och tankar samt tillgodose dessa. Gränssättning är också en viktig del i stresshanteringen. 

Stressreaktioner kan delas in i fyra grupper; kognitiva, fysiologiska, emotionella och beteendemässiga stressreaktioner. Kognitiva stressreaktioner kan t. ex. vara splittrade tankar, svårigheter att koncentrera sig på en sak i taget, glömska, att tappa ord i samtal, att mentalt inte riktigt var ”på plats” i nuet utan hela tiden vara på väg i tankarna till nästa ”måste” samt negativa tankar om att inte hinna, inte klara av och inte orka. Fysiologiska stressreaktioner kan visa sig då kroppen, själen och hjärnan inte får tillräckligt med vila och tid för återhämtning. Reaktionen kan visa sig som huvudvärk, trötthet, bristande lust, sömnsvårigheter, magbesvär, yrsel, oro, svettningar och hjärtklappning. Personen har även ökad risk för panikångest. Beteendemässiga stressreaktioner kan yttra sig som t. ex. att ha svårigheter med multitasking, tänka kortsiktigt, fatta impulsiva beslut samt göra fler misstag än vanligt. Att överge sina fritidsintressen samt isolera sig kan också vara ett symtom på stress. Det kan också visa sig som ökad konsumtion av kaffe, socker, mat alkohol eller tabletter. 

Emotionella stressreaktioner kan visa sig som ökad kravkänslighet, uppgivenhet, tomhet, meningslöshet och känslomässig obalans till exempel "kort stubin"/eller lätt till gråt. Ibland är stressen kopplad till en tillfällig eller grundläggande låg självkänsla, höga egenkrav och svårigheter att säga nej eller göra egna val och en svag tilltro till att kunna påverka situationen det vill säga en känsla av brist på kontroll samt brist på stöd. I terapin får du möjlighet att klargöra din situation. Med ökad insikt om vilka faktorer som bidrar till obalansen och utgör hinder för dig att må bättre, kan förändringar bli möjliga och dina handlingsalternativ breddas. Långvarig stress med för lite återhämtning kan leda till utmattningssyndrom. Stresshantering kan både behövas förebyggande men även när personen är nära eller har passerat gränsen för utmattningssyndrom.