Vad är stresshantering?

Sveapsykologerna erbjuder företag stresshantering både förebyggande och för de som är drabbade av stress och utmattningssyndrom. Vi erbjuder även chefscoaching för att arbetsgivare på ett effektivt sätt ska lära sig hantera medarbetare som har en stressproblematik samt förebygga att anställda hamnar i farlig stress.

Kroppen behöver en balans mellan stress och återhämtning. Att vara utsatt för långvarig stress kan leda till försämrad motståndskraft; både kroppsligt, kognitivt och psykologiskt. Flera negativa händelser kan ha samlat sig och till slut kommer droppen som får bägaren att rinna över, vilket leder till en stressreaktion. Orsakerna till stressymtomen kan till exempel vara arbetsrelaterade eller personliga problem. Med professionellt stöd kan du få hjälp att sortera och identifiera de områden och frågeställningar som orsakar stressen.

Genom att lära dig mer om dig själv, dina förmågor och begränsningar kan du återfå balans i livet samt hitta förhållningssätt och inre kraft att genomföra de förändringar du behöver för att ta hand om dig själv på ett bättre sätt. Ofta är övning i sund självhävdelse en viktig del av behandlingen, där personen får lära sig att lyssna in sina behov, känslor, tankar och viljor samt tillgodose dessa. Gränssättning är också en viktig del i stresshanteringen.

Stressreaktioner kan delas in i fyra grupper; kognitiva, fysiologiska, emotionella och beteendemässiga stressreaktioner. Kognitiva stressreaktioner kan vara splittrade tankar, svårigheter att koncentrera sig på en sak i taget, glömska, att tappa orden mitt under ett samtal eller inte vara mentalt närvarande i nuet utan ständigt fokuserad på nästa ”måste” samt negativa tankar om att inte hinna, klara av och orka. Fysiologiska stressreaktioner kan utlösas när kroppen, själen och hjärnan inte får tillräckligt med vila och tid för återhämtning. Reaktionen kan vara huvudvärk, trötthet, bristande lust, sömnsvårigheter, magbesvär, yrsel, oro, svettningar och hjärtklappning. En stressad person löper även ökad risk att drabbas av panikångestattacker. Beteendemässiga stressreaktioner kan exempelvis yttra sig genom svårigheter med multitasking, kortsiktigt tänkande, impulsivt beslutsfattande samt benägenhet att begå fler misstag än vanligt. Att överge sina fritidsintressen och isolera sig kan också vara symtom på stress. Reaktionerna kan även visa sig i form av ökad konsumtion av kaffe, socker, mat, alkohol eller tabletter.

Emotionella stressreaktioner kan yttra sig genom ökad kravkänslighet, uppgivenhet, tomhet, meningslöshet och känslomässig obalans; exempelvis "kort stubin" eller lätt till gråt. Ibland är stressen kopplad till en tillfällig eller grundläggande låg självkänsla, höga egenkrav, svårigheter att säga nej eller göra egna val och en svag tilltro till att kunna påverka situationen; det vill säga en känsla av brist på kontroll samt brist på stöd. I terapin får du möjlighet att klargöra din situation. Med ökad insikt om vilka faktorer som bidrar till obalans och utgör hinder för att du ska må bättre, kan förändringar bli möjliga och dina handlingsalternativ breddas. Långvarig stress med för lite återhämtning kan leda till utmattningssyndrom. Stresshantering används både i förebyggande syfte och när personen är nära eller har passerat gränsen för utmattningssyndrom.