Förr i tiden trodde man att konfrontation kunde vara bra vid exempelvis missbruksbehandling. Senare visade det sig dock att klienterna missbrukade ännu mer vid konfrontation, eftersom det ledde till skam som i sin tur kunde få personen att exempelvis vilja dricka ytterligare för att bli av med skammen. Man märkte att det fanns andra tekniker som ökade chansen att behandla missbruket på ett effektivt sätt, såsom att ställa öppna frågor, rulla med motstånd, skapa diskrepans mellan vad personens nuvarande beteenden kommer att leda till kontra förändrade beteenden samt se vilka beteenden som har högst sannolikhet att leda till klientens uppsatta mål.

Forskning visade att ju mer personen själv pratade om fördelarna med beteendeförändring, så kallat "förändringsprat", desto större förändringar gjorde klienten i framtiden. Därför syftar motiverande samtal, eller MI (Motivational Interviewing) till stor del till att få personen att tänka på och prata om fördelar med att ändra sitt beteende. Motiverande samtal är en samtalsmetod som används för att öka sannolikheten att klienten förändrar ett problembeteende. Metoden bygger på principer från inlärnings- och motivationspsykologin. I motiverande samtal hjälper terapeuten klienten med att bygga upp sin inre motivation till förändring, stärka sitt åtagande samt utveckla en förändringsplan. I den motiverande samtalsprocessen betonas några nyckelkomponenter: samarbete, att framkalla motivation och autonomi.

Samarbete handlar om att terapeuten kommunicerar en partnerliknande relation som bygger på utforskande och stöd, snarare än uppmaningar och bevisföring. Att framkalla motivation handlar om att terapeuten hjälper klienten att väcka och kalla fram den inre motivationen till förändring, snarare än att förmedla klokskap och insikt. Autonomi handlar om att ansvaret för förändringen ligger hos klienten och att respekten skall finnas för att det är klienten som avgör om han eller hon vill ta emot rådgivning eller inte. Motiverande samtal är en evidensbaserad samtalsmetod för beteendeförändring som används inom ramen för kognitiv beteendeterapi. Metoden är inte begränsad till att användas i en specifik kontext eller vid en specifik problematik, utan kan lämpa sig i olika sammanhang och för ett brett spektrum av beteendeproblem. För att förändring ska kunna ske måste personen själv ha viljan till det. Därför är motiverande samtal en viktig del av terapier som inriktas mot missbruksbehandling och vid alla typer av beteendeförändringar.