En behandling börjar med att klienten kommer på ett första bedömningssamtal där hen berättar om sitt problem, sin bakgrund samt vad hen skulle vilja få ut av behandlingen. Ofta används självskattningsformulär för att undersöka vilka symtom klienten har. Formulären är ett hjälpmedel i diagnostiken. Ibland räcker det med ett bedömningssamtal och ibland behövs flera. I bedömningsfasen görs en så kallad beteendeanalys och fallkonceptualisering där man undersöker personens anamnes, grundantaganden, livsregler, negativa automatiska tankar samt underskotts- och överskottsbeteenden. Situationsanalyser görs för att förstå personens mönster. Därefter påbörjas behandlingen som handlar om att med hjälp av evidensbaserade metoder försöka uppnå klientens mål samt minska den psykiska ohälsan. Det är viktigt att göra en problemhierarki där man börjar med att jobba med dem viktigaste problemen. Att sätta upp mål är värdefullt eftersom man då har en röd tråd genom hela behandlingen. Självklart dyker det ibland upp nya problem på vägen. Ibland arbetar man med hemuppgifter vilket innebär att klienten får saker att jobba med mellan sessionerna för att få till en förändring i klientens liv. En behandling kan pågå allt från ett par samtal till en terapi som pågår i flera år beroende på problemområde, behandlingsinriktning och vad klienten önskar. Sessionerna är 45 minuter långa. Man kan även boka dubbelsessioner om man önskar. Man ses oftast lite tätare i början och sedan glesare. Det kan handla om allt från två gånger i veckan till en gång varannan månad. Vanligast är en gång i veckan, varannan eller var tredje vecka. Det fungerar lika bra att komma till psykologmottagningen som att ha terapin via videolänk (online), telefon eller chatt.