Psykodynamisk terapi

Vad är psykodynamisk terapi?

Psykodynamisk terapi är en av de största inriktningarna inom psykoterapin. Kanske tänker man på Sigmund Freud och Carl Ljung när man hör begreppet psykodynamisk terapi? Föregångaren till psykodynamisk terapi är psykoanalysen. Där kunde klienten flera gånger i veckan gå i terapi och sitta i en divan, medan terapeuten satt bakom. Senare kom den psykodynamiska terapin som byggde mycket på den psykoanalytiska, men terapeuten blev här mer aktiv i sin roll. Till skillnad från KBT som behandlingsform fokuserar man inom den psykodynamiska terapin mer på vad i det förflutna som har orsakat problemen här och nu. Terapeuten tolkar in det som sägs i rummet och vad hen känner i samtalet med klienten, vilket kallas för överföring och motöverföring. Sedan använder sig terapeuten av informationen som hen får från klienten och söker efter att se mönster och försvar. Genom att tolka och återkoppla sina tolkningar kan klienten få insikter som leder till att hen förstår sig själv bättre. På så vis kan klienten hitta lösningar till sina problem. Inom psykodynamisk terapi fokuserar man även på klientens känslor och tankar som finns under försvaren. Genom att synliggöra det undermedvetna kan personen förstå sig själv bättre och därmed göra mer medvetna livsval. Med hjälp av psykodynamisk terapi kan klienten i större utsträckning vara den person som hen egentligen vill vara. 

Centralt inom den psykodynamiska terapin är att psykiska symtom har en mening och är möjliga att förstå. Denna teori bygger på att psykiska symtom, såsom ångest och depression, uppstår då man inte längre hittar sätt att hantera känslor och relationer. Det kan vara strategier som tidigare i livet var funktionella för personen, men inte är det längre. En grundläggande tanke är att människan styrs av tankar och känslor som inte alltid är medvetna. Vi har psykiska försvar som skyddar oss känslomässigt från inre konflikter och smärta. Det kan röra sig om komplexa känslor av exempelvis mindervärdighet eller ilska. I en psykodynamisk terapi-behandling får personen möjlighet att tala öppet och fritt om olika svårigheter. Dels sådant som man upplevt tidigare i livet, men även det som äger rum här och nu. Tidiga relationsmönster bär vi ofta med oss genom livet. Inom ramen för den terapeutiska relationen har man möjlighet att utforska sina tankar och känslor för att lära känna sig själv bättre, se mönster och förstå hur problemen uppstått. Därigenom kan en personlig förändringsprocess ske. Plågas personen av specifika depressions- eller ångesttillstånd kan det ofta vara till hjälp att arbeta parallellt med KBT-behandling (läs mer under rubriken "KBT"). Det går i regel bra att integrera de olika psykoterapiformena.